خایدالو یکی از شهر‌های تمدن ایلام و هسته اولیه شهر خرم‌آباد است.