عکس نوشته خودکشی

آدمها برای هم سنگ تمام می گذارند
اما نه وقتی که در میانشان هستی ، نه …
آنجا که در میان خاک خوابیدی
“سنگ تمام ” را می گذارند و می روند…!

..............................

به یاد بهترینم که حالا ندارمش

همیشه یادت تو قلب وذهنم میمونه