Related image

خیلی سخته خواب کسی رو ببینی که دیگه نمی تونی تو واقعیت ببینیش …

.................................

از تو گفتن سوزش چشم می آورد و از تو نگفتن تورم گلو …

..............................

خدایا مگر بودن او در کنارم چقدر از جهانت را میگرفت ؟