آهن موجود در خرما در پیشگیری از بروز بیماری فقر آهن بسیار موثر است.