رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: بر اساس قانون جدید 12 مرداد تاریخ شروع شورای پنجم بوده اما این امر هنوز از سوی وزارت کشور ابلاغ نشده بنابراین براساس قانون فعلی تاریخ پایان دوره چهارم 12 شهریور است.