ماموران پلیس لندن موفق شدند مرد ساطور به دستی را در خیابان «کنزینگتون » دستگیر کردند.