اتحادیه اروپا با انتقاد شدید از اقدامات امنیتی ترکیه پس از کودتای ناکام سال گذشته، تاکید کرد پیشرفت درمسیر پیوستن آنکارا به این اتحادیه ، بدون پایان دادن به نقض حقوق بشر ممکن نیست.