محسن روشن پژوهدر خصوص طرح توزیع دولتی مواد مخدر ، گفت: سازمان بهزیستی کشور به لحاظ آنکه یک نهاد دولتی است و عضو دولت محسوب می‌شود، در صورت تصویب این طرح در مجلس ملزم به اجرای قوانین و همسویی با جهت گیری‌های قانونی است.