حملات اسیدی در شهر لندن که از چندی قبل آغاز شده است با دو حمله دیگر ادامه دارد.