به تازگی دستگاهی ساخته شده که سعی می کند از خوابیدن راننده پشت فرمان جلوگیری کند.