فارغ از این که چقدر احساس می کنیم طبع بلند داریم، باید برای زندگی کردن کار کنیم، پس باید توصیه‌های مهم برای آینده‌ای بهتر را جدی بگیریم.