مازیار حسینی گفت: از سال ۸۹ به بعد اتوبوس از دولت نگرفتیم برابر قانون82.5 درصد از هزینه خرید هر دستگاه اتوبوس را دولت می دهد و در تمام دنیا دولت ها این وضعیت را دارند. اما در طول این سال ها این کار را دولت برای تهران انجام نداد و شهرداری تهران مجبور بود تا اتوبوس های مورد نیاز را تامین کند.