سارا هاکبی سندرز که پیش از این معاون شان اسپایسر سخنگوی مستعفی کاخ سفید بود به عنوان سخنگوی اصلی کاخ سفید منصوب شد.