آلمان سفیر ترکیه را به خاطر بازداشت ۶ فعال حقوق بشر که به گفته ترکیه یکی از آنها با یک سازمان ترورییستی در ارتباط است، احضار کرد.