وزیر دفاع فرانسه نسبت به امکان نابودی کامل داعش ابراز اطمینان کرد.