یک منبع لبنانی اعلام کرد که مسئول جبهه النصره در قلمون با دلایل شخصی و بر اساس منافعش، در حال ماجراجویی در نبردی است که شکست آنها در آن حتمی است.