بهبود دسترسی به خدمات پزشکی و مراقبت‌های بهداشتی یکی از مهم ترین رویکردهای مورد تاکید است که در کشورهای در حال توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این ویدیو با این مفهوم بیشتر آشنا می‌شوید.