نگرانی کادرفنی پرسپولیس در مورد عدم آمادگی مهدی طارمی تا حد زیادی رفع شده است.