«بازگشت سرمایه سرمایه گذاری شده / The Return On Invested Capital» که به اختصار ROIC خوانده می‌شود، یکی از مفاهیم کلیدی در سرمایه گذاری است. در این ویدیو به این مفهوم کلیدی در سرمایه گذاری که به خوبی در ایران درک نشده، آشنا می‌شوید.