سپیداج‌ها نوعی نرم‌تن دریازی است که از باهوش‌ترین بی‌مهرگان به حساب می‌آید. رنگیزه‌های ویژه‌ای در بدن سپیداج‌ها وجود دارد که باعث می‌شود بتوانند رنگ بدن خود را تغییر داده و با محیط پیرامون هم‌رنگ شوند. رنگ آن‌ها به هنگام جفت‌گیری به سرعت چندین بار عوض می‌شود و زمانی که عصبانی شوند به رنگ سفید در می‌آیند. عمر سپیداج حدود یک تا دو سال است.