به باور برخی اقتصاددان‌ها ضرر بانک‌های مرکزی به مراتب بیش از سود این بانک‌هاست اما چرا؟ در این ویدیو، کیفیت مرسوم کارکرد بانک های مرکزی و چرخه بانک داری تشریح می شود و به اشتباهاتی اشاره می‌شود که دولت ها در سراسر دنیا با دخالت در بازار آزاد انجام می دهند.