وزیر مشاور در امور خارجه امارات عربی متحده از پاسخ قطر به مطالبات کشورهای عربی انتقاد و این کشور را به ناکام گذاشتن تلاش‌های کویت متهم کرد.