روسیه تقریبا دو سوم خرس‌های قطبی دنیا را در خود دارد. اما سرزمین وسیع و دور از دسترس مطالعه و آمارگیری این خرس‌ها را بسیار سخت کرده است. محققین باور دارند که گرمی هوا باعث شده است که مهاجرت خرس‌ها تغییراتی داشته باشد. اما نبود اطلاعات بررسی بیشتر این مسئله را سخت کرده است.