«شیلا گولتانی» سفیر آمریکا در «بیشکک» به دلائل نامعلومی از سمت خود استعفا داد.