مردم باید راحتی خود را در استفاده از محصولات خودروسازان داخلی لمس کنند که مهمترین نکته در بحث عرضه و تقاضا به شمار می رود و خوشبختانه سایپا این توقع مردم را برآورده کرده است.