در این گزارش قصد داریم درخصوص سبک جدیدی از تحلیل بازارتحت عنوان تحلیل «تاپ» صحبت می کنیم.