رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی در توئیتر اوضاع نا به سامان امنیتی در این کشور را تائید کرد.