میان این همه دل

دلم دل به دل تو بست

میان این همه چشم

نگاه تو مرا تسخیر کرد

من

کبوتر تو شدم

میان این همه بام

من جَلد بام تو شدم

میان این همه آدم و سر

من حیران و سرگردان توأم

من

کبوتر تو شدم

...


خرید بک لینک