مهدی رحمتی و مجتبی جباری رابطه صمیمانه ای باهم دارند.